Privacybeleid Twinfield

Privacybeleid Twinfield International N.V..

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 september 2017.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Twinfield International gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Twinfield International respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Twinfield International handelt in overeenstemming  met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is Twinfield International?
Twinfield International is de naamloze vennootschap Twinfield International N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3871MS) Hoevelaken, aan De Beek 9, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30173996.

Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt Twinfield International?
Gebruik van onze diensten
Abonnement kopen

Op de website van Twinfield International kunt u bekijken welke abonnementen Twinfield International aanbiedt en een passend Twinfield abonnement afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Abonnementsgegevens:

 • het gewenste abonnement;
 • gebruikersnaam;

Uw gegevens:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • naam en plaats accountant;

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;

Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling.

Online demonstratie
Op de website kunt u zich inschrijven voor een online demonstratie (webinar) met betrekking tot de diensten van Twinfield International. Om u daarvoor aan te kunnen melden, vraagt Twinfield International uw voor- en achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer. Communicatie en chatsessies

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Twinfield International N.V.of die van een derde partij.  Go to webinar opt in voor prospects

Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Tevens houden wij bij de host name die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om uw abonnement en het gebruik van de diensten van Twinfield aan u  te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Twinfield International:

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Twinfield International en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Twinfield International rust:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Twinfield International wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de abonnementen zal Twinfield International dat daarom aan u laten weten. Ook kan Twinfield International u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Twinfield International willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar NL-TAA-CSO@wolterskluwer.com. Een mogelijkheid u af te melden is tevens in elke e-mail die door Twinfield International aan u wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Twinfield International in verband met de diensten van Twinfield International, dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Twinfield International kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft, dit vereist is in het kader van uw gebruik  van de diensten van Twinfield International en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Twinfield derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Twinfield International. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klantDe werknemers van Twinfield International zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Twinfield International uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Twinfield International verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Twinfield International heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Twinfield International worden verwerkt. Twinfield International accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoelang bewaart Twinfield International uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Twinfield International verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Twinfield International de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Twinfield International of die van een derde partij. Twinfield International maakt van servers in West-Europa.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?
Twinfield International heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Twinfield International deze beveiliging inricht, kunt u taxnl.wolterskluwer.com/prijzen/boekhoudsoftware/beveiliging/ raadplegen.

Cookies
Via deze website kan Twinfield International gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement taxnl.wolterskluwer.com/algemene-voorwaarden/cookie-statement/.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?
Indien u de gegevens wilt zien die bij Twinfield International over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar NL-TAA-CSO@wolterskluwer.com. Twinfield International zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Twinfield International op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Twinfield International uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Twinfield International zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Twinfield International uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en  leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar NL-TAA-CSO@wolterskluwer.com.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Waar kunt u terecht met een klacht?
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, en komt u er met Twinfield International niet uit,  dan kunt u uw klacht ook indienen bij Wolters Kluwer Tax & Accounting via NL-TAA-CSO@wolterskluwer.com. Verdere escalaties kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming, Nathanja de Kruijff, nathanja.de.kruijff@wolterskluwer.com, telefoonnummer +31612573262.

Vragen en feedback
Twinfield International controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via NL-TAA-compliance@wolterskluwer.com of nathanja.de.kruijff@wolterskluwer.com of een brief sturen een naar Twinfield International, De Beek 9-15, 3871 MS, Hoevelaken.

Privacybeleid Alure

Privacybeleid Innolan B.V.
Versie: 25 april 2018
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Innolan gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Innolan respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Innolan handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is Innolan B.V.?
Innolan B.V. is de besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te (7559SV) Hengelo, aan de John Maynard Keynesstraat 355, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06047844.

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt Alure?
Aanvraag van een training
Op de website van Innolan kunt u een training aanvragen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van de trainingen vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:
Training:

 • selectie van het gewenste moment van de training

Uw gegevens:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • naam en plaats accountant;

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;

Demonstratie
Op de website kunt u zich inschrijven voor een demonstratie (webinar) met betrekking tot de diensten van Innolan. Om u daarvoor aan te kunnen melden, vraagt Innolan uw voor- en achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via het website contactformulier, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Innolan B.V. of die van een derde partij.

Om uw contact verzoek in behandeling te kunnen nemen, vraagt Innolan uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres en (optioneel) uw vraag/opmerking.

Nieuwsbrief
Om u te voorzien van een nieuwsbrief vraagt Innolan uw voor- en achternaam, emailadres en de keuze te maken uit ‘Ondernemer’ of ‘Accountant of Administratiekantoor’.

Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Tevens houden wij bij de host name die bij het IP-adreshoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt
Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om uw abonnement en het gebruik van de diensten van Twinfield aan u te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Innolan:

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Innolan en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Innolan rust:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Innolan wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de contact mogelijkheden zal Innolan dat daarom aan u laten weten. Ook kan Innolan u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.
Mocht u geen e-mailberichten van Innolan willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e- mail te sturen naar nl-taa-secretariaat@wolterskluwer.com. Een mogelijkheid u af te melden is tevens in elke e-mail die door Innolan aan u wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan Innolan in verband met de diensten van Innolan, dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.
Innolan kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft, dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Innolan en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC- adres).

Zo kan Innolan derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Innolan. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Innolan zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Innolan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Innolan verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Innolan heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Innolan worden verwerkt. Innolan accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart Innolan uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Innolan verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Innolan de wettelijke bewaartermijnen.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Innolan of die van een derde partij. Innolan maakt gebruik van servers in West-Europa.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?
Innolan heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Innolan deze beveiliging inricht, kunt u nl-taa-secretariaat@wolterskluwer.com raadplegen.

7. Cookies
Via deze website kan Innolan gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement https://staging.twinfield.nl/algemene-voorwaarden/cookie-statement.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?
Indien u de gegevens wilt zien die bij Innolan over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar nl-taa-secretariaat@wolterskluwer.com.Innolan zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Innolan op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Innolan uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Innolan zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Innolan uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar nl-taa-secretariaat@wolterskluwer.com.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, en komt u er met Innolan niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij Wolters Kluwer Tax & Accounting via nl-taa-secretariaat@wolterskluwer.comVerdere escalaties kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming, Nathanja de Kruijff, nathanja.de.kruijff@wolterskluwer.comtelefoonnummer +31612573262.

11. Vragen en feedback
Innolan controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via nl-taa-compliance@wolterskluwer.com of nathanja.de.kruijff@wolterskluwer.com of een brief sturen een naar Innolan, John Maynard Keynesstraat 355, 7559 SV, Hengelo.